02133114603
شنبه - پنجشنبه : 8:00 تا 16:00
Info@hydropersian.com

ارسال

به سراسر کشور

پشتیبانی

02133114604
پمپ هیدرولیک چیست؟

پمپ هیدرولیک چیست؟

ﭘﻤﭗ ﻫﯿﺪروﻟﯿﮏ

 

ﭘﻤﭗ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻗﻠﺐ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﯿﺪروﻟﯿﮏ، اﻧﺮژی ﻣﮑﺎﻧﯿﮑﯽ را ﮐﻪ ﺑﻮﺳﯿﻠﻪ ﻣﻮﺗﻮرﻫﺎی اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ ﯾـﺎ اﺣﺘﺮاق داﺧﻠﯽ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﯽ ﮔﺮدد ﺑﻪ اﻧﺮژی ﻫﯿﺪروﻟﯿﮏ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ. ﭘﻤﭗ ﻓﻘﻂ ﻣﻮﻟـﺪ ﺟﺮﯾـﺎن ﺳﯿﺎل ﺑﻮده و ﺳﻄﺢ ﻓﺸﺎر اﯾﺠﺎد ﺷﺪه ﺑـﻪ ﻣﯿـﺰان ﺑـﺎر ﻣﻘـﺎوﻣﯽ ﮐـﻪ ﺗﻮﺳـﻂ ﻋﻤﻠﮕـﺮ ﺳﯿـﺴﺘﻢ ﻫﯿﺪروﻟﯿﮏ ﺑﺮ آن ﻏﻠﺒﻪ ﻣﯿﺸﻮد، ﺑﺴﺘﮕﯽ دارد.

ﭘﻤﭙﻬﺎی ﺟﺎﺑﺠﺎﺋﯽ ﻣﺜﺒﺖ

ﭘﻤﭗ ﺟﺎﺑﺠﺎﯾﯽ ﻣﺜﺒﺖ ﺑﻪ ازاء ﻫﺮ دو ر ﭼﺮﺧﺶ ﻣﺤﻮر ﭘﻤـﭗ ،ﻣﻘـﺪار ﻣﺸﺨـﺼﯽ از ﺳـﯿﺎل را ﺑـﻪ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﯿﺪروﻟﯿﮏ ارﺳﺎل ﻣﯿﻨﻤﺎﯾﺪ.

اﻧﻮاع ﭘﻤﭗ ﺟﺎﺑﺠﺎﺋﯽ ﻣﺜﺒﺖ (دﺑﯽ ﺛﺎﺑﺖ و ﻣﺘﻐﯿﯿﺮ ):

 

-1 دﻧﺪه ای -2 ﭘﺮه ای ﻣﺤﻮری و ﺷﻌﺎﻋﯽ -3 ﭘﯿﺴﺘﻮﻧﯽ ﺷﻌﺎﻋﯽ و ﻣﺤﻮری

در اﻧﺘﺨﺎب ﭘﻤﭙﻬﺎی ﺑﺎ ﺟﺎﺑﺠﺎﯾﯽ ﺛﺎﺑﺖ ﻣﻮارد ذﯾﻞ ﺑﺎﯾﺪ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد:

پمپ هیدرولیک چیست؟

-1ﻗﻄﺮ دﻫﺎﻧﻪ ﻫﺎی ﭘﻤﭗ

ﻗﻄﺮ دﻫﺎﻧﻪ ورودی ﺑﺮای اﺗﺼﺎل ﺑﻪ ﺧﻂ ﻣﮑﺶ و دﻫﺎﻧﻪ ﺧﺮوﺟﯽ ﺑﺮای اﺗﺼﺎل ﺑﻪ ﺧﻂ ﻓﺸﺎر، ﺑﺎﯾـﺪ

ﻣﺸﺨﺺ ﮔﺮدد. اﯾﻦ ﻣﺸﺨﺼﻪ ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان Pipe Connection اراﺋﻪ ﻣﯿﮕﺮدد و ﺑﺮای ﻣﺜﺎل اﻋﺪاد

2,11/2,11/4,1,3/4,1/2 اﯾﻨﭻ ﻣﯿﺘﻮاﻧﺪ ﺑﺎﺷﺪ.

 

-2ﻓﺸﺎر ﮐﺎری در ﺧﺮوﺟﯽ ﭘﻤﭗ

 

اﯾﻦ ﻣﺸﺨﺼﻪ ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان Operating Pressure-Outlet و ﺑﺎ واﺣﺪ bar اراﺋﻪ ﻣﯿﺸﻮد و ﻧـﺸﺎﻧﮕﺮ

ﻣﺎﮐﺰﯾﻤﻢ ﻓﺸﺎری اﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﻤﭗ ﻗﺎدر ﺑﻪ ﺗﺎﻣﯿﻦ آن ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ. اﻟﺒﺘﻪ ﻻزم ﺑﻪ ﯾـﺎدآوری اﺳـﺖ ﮐـﻪ

ﭘﻤﭙﻬﺎ اﯾﺠﺎد ﺟﺮﯾﺎن ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ و ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻦ ﯾﮏ ﻣﺎﻧﻊ در ﺑﺮاﺑﺮ اﯾـﻦ ﺟﺮﯾـﺎن، ﺑﺎﻋـﺚ اﯾﺠـﺎد ﻓـﺸﺎر

ﻣﯿﮕـــﺮدد. ﻓـــﺸﺎر ﮐـــﺎری ﻣﻌﻤـــﻮل ﺑـــﺮای ﭘﻤـــﭗ ﻫـــﺎی دﻧـــﺪه أی ﺑـــﻪ ﺻـــﻮرت

250,225,200,175,150,100,50,10 ﺑﺎر ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ.

 

-3ﻓﺸﺎر ﮐﺎری در ورودی ﭘﻤﭗ

 

اﯾﻦ ﻣﺸﺨﺼﻪ ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان Operating Pressure-Inlet و ﺑﺎ واﺣﺪbar اراﺋـﻪ ﻣﯿـﺸﻮد و ﻧـﺸﺎﻧﮕﺮ

ﻣﺤﺪوده ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل ﺑﺮای اﻋﻤﺎل ﻓﺸﺎر در ورودی ﭘﻤﭗ ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ. ورودی ﭘﻤﭗ را ﺑﻪ ﺧﻂ ﻣﮑـﺶ

وﺻﻞ ﻣﯿﻨﻤﺎﯾﻨﺪ ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ آن روﻏﻦ از ﻣﻨﺒﻊ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﭘﻤﭗ ﻣﮑﯿﺪه ﻣﯿﺸﻮد. در ﺣﻘﯿﻘـﺖ ﻣﮑـﺶ

ﻓﻘﻂ ﯾﮏ ﮐﻠﻤﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮای ﻧﺸﺎن دادن ﺳﻤﺖ روﻏﻦ ﮔﯿﺮی ﭘﻤﭗ ﺑﮑﺎر ﻣﯿﺮود. اﺻﻮﻻ ﻣﺎﯾﻌﺎت

ﻗﺎﺑﻞ ﮐﺸﯿﺪه ﺷﺪن ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ﺑﻠﮑﻪ ﻓﻘﻂ ﺑﺎ ﻧﯿﺮوی ﻓﺸﺎر ﺧﺎرﺟﯽ ﻫﻞ داده ﻣﯿﺸﻮﻧﺪ.

ﻗﺪرت ﮐﺸﺶ ﯾﮏ ﭘﻤﭗ ﺑﺴﺘﮕﯽ ﺑﻪ ﻣﯿﺰان اﺧﺘﻼف ﻓﺸﺎر ﺳﻤﺖ ﻣﮑﺶ ﭘﻤﭗ و ﻓﺸﺎر ﻫﻮای روی

این مقاله هم بخوانید
پمپ پیستونی شعاعی

ﺳﻄﺢ ﻣﺎﯾﻊ دارد. ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺣﺘﯽ اﮔﺮ ﯾﮏ ﭘﻤﭗ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺧﻼ ﻣﻄﻠﻖ ﮐﻨﺪ، ﻣﻘﺪار ارﺗﻔﺎع ﮐﺸﺶ

ﻣﺎﯾﻊ آن از ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﻧﯿﺮوی ﻓﺸﺎر ﺟﻮ ﺗﺠﺎوز ﻧﻤﯿﮑﻨﺪ و ﺣﺪ ﻧﻬﺎﯾﯽ ارﺗﻔﺎع ﮐﺸﺶ را ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﻓﺸﺎر

وارده ﺑﺮ ﺳﻄﺢ ﻣﺎﯾﻊ از ﻃﺮف ﻫﻮای ﺑﯿﺮون ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯿﮑﻨﺪ و ﺑﻪ ﻗﺪرت ﭘﻤﭗ ﺑﺴﺘﮕﯽ ﻧﺪارد از اﯾﻦ

رو ارﺗﻔﺎع ﻣﮑﺶ ﭘﻤﭙﻬﺎ ﻣﺤﺪود ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ و ﻫﺮ ﭼﻪ ﭘﻤﭗ ﻧﺰدﯾﮑﺘﺮ ﺑﻪ ﺳﻄﺢ ﻣﺎﯾﻊ ﻧﺼﺐ ﺷﻮد، ﻣﺎﯾﻊ

راﺣﺖ ﺗﺮ و آﺳﺎن ﺗﺮ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﭘﻤﭗ راﻧﺪه ﻣﯿﺸﻮد و اﺣﺘﻤﺎل اﯾﺠﺎد ﮐﺎوﯾﺘﺎﺳﻮن ﮐﻤﺘﺮ ﻣﯿﺸﻮد. ﺑﻪ

ﻃﻮر ﻣﻌﻤﻮل ﻓﺸﺎر ﮐﺎری در ورودی ﭘﻤﭗ ﻫﺎ ﺑﯿﻦ –0.3bar و +1.5bar ﻣﯿﺘﻮاﻧﺪ ﺑﺎﺷﺪ.

 

-4ﺳﺮﻋﺖ دوران ﭘﻤﭗ

ﻣﯿﺰان دﺑﯽ ﺣﺠﻤﯽ روﻏﻦ ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﭘﻤﭗ اﯾﺠﺎد ﻣﯿﮕﺮدد، ﺗﺎﺑﻊ ﺳﺮﻋﺖ دوران آن ﻣﯿﺒﺎﺷـﺪ. اﯾـﻦ

ﺳﺮﻋﺖ ﺑﺮای ﭘﻤﭙﻬﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻋﺪدی ﻣﺘﻐﯿﺮ اﺳﺖ. ﺑﺮای ﻣﺜﺎل ﺑﻌﻀﯽ ﭘﻤﭙﻬﺎ را ﻣﯿﺘﻮان ﺑﺎ دوری ﺑﯿﻦ

500rpm و 5000rpm ﺑﻪ دوران واداﺷﺖ. ﺑﺎ اﯾﻨﺤﺎل ﻣﻌﻤﻮﻻ” ﻣﺸﺨﺼﺎت اﺻﻠﯽ ﭘﻤﭙﻬـﺎ را در دور

ﺑﺨﺼﻮﺻﯽ (1450rpm) اراﺋﻪ ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ.

 

-5ﺣﺠﻢ ﺟﺎﺑﺠﺎﯾﯽ روﻏﻦ

ﻫﺮ ﭘﻤﭗ ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ دوران ﺧﻮد ﺑﻪ ازاء ﻫﺮ دور ﭼﺮﺧﺶ ﭼﺮﺧﺪﻧﺪه ﻫﺎ، ﻣﻘـﺪار ﻣﻌﯿﻨـﯽ از

روﻏﻦ را ﺟﺎﺑﺠﺎ ﻣﯿﮑﻨﺪ. واﺣﺪی ﮐﻪ ﺑﺮای ﺑﯿﺎن ﺣﺠﻢ ﺟﺎﺑﺠﺎﯾﯽ ﺑﮑﺎر ﻣﯿﺮود ﻣﻌﻤﻮﻻ cm3/rev ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ.

ﺣﺠﻢ ﺟﺎﺑﺠﺎﯾﯽ ﻋﺪدی اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﺎﺑﻊ ﻣﺸﺨﺼﺎت اﺑﻌﺎدی ﭼﺮﺧﺪﻧﺪه ﻫﺎ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻗﻄﺮ دﻧﺪه ، ﻣـﺪول

و ﺳﺮﻋﺖ دوران ﭘﻤﭗ ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ. رﻧﺞ ﻣﻌﻤﻮل ﺣﺠﻢ ﺟﺎﺑﺠﺎﯾﯽ ﺑﯿﻦ 3.5 و100 ﻟﯿﺘﺮ ﺑﺮ دور ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ.

 

-6دﺑﯽ ﻣﻮﺛﺮ

دﺑﯽ ﻣﻮﺛﺮ ﺗﻮﻟﯿﺪی ﺗﻮﺳﻂ ﯾﮏ ﭘﻤﭗ ﺑﺎﻋﺒﺎرت Qeff ﻣﺸﺨﺺ ﻣﯿﮕﺮدد وﻣﻘﺪار آن در ﯾﮏ ﺳﺮﻋﺖ

دوران، وﯾﺴﮑﻮزﯾﺘﻪ و دﻣﺎی ﮐﺎری ﺑﺨﺼﻮص ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻣﯿﮕﺮدد. ﺑﺮای ﻣﺜـﺎل در دور n=1450 rpm ،وﯾﺴﮑﻮزﯾﺘﻪ ν=36 cSt و دﻣﺎی ﮐﺎری t=50C° ، ﻣﯿﺰان دﺑﯽ ﻣﻮﺛﺮ را ﺑﺮای ﯾﮏ ﭘﻤـﭗ ﺑـﺮ ﺣـﺴﺐ

lit/min ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯿﻨﻤﺎﯾﻨﺪ. ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻌﻤﻮل ﻣﺤﺪوده دﺑﯽ ﻣﻮﺛﺮ ﯾﮏ ﭘﻤﭗ دﻧﺪه أی ﺑـﯿﻦ2 ﺗـﺎ 150

ﻟﯿﺘﺮ ﺑﺮ دﻗﯿﻘﻪ ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ.

 

-7ﺗﻮان ﻣﻮﺗﻮر راﻧﻨﺪه ﭘﻤﭗ

ﭘﻤﭙﻬﺎی ﻫﯿﺪروﻟﯿﮏ ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺗﻮﺳﻂ اﻟﮑﺘﺮو ﻣﻮﺗﻮر ﺑﮑﺎر اﻧﺪاﺧﺘﻪ ﻣﯿﺸﻮﻧﺪ. ﺗﻮان ﻣﻮردﻧﯿﺎز ﺑﺮای

این مقاله هم بخوانید
پمپ پیستونی شعاعی

دوران ﭘﻤﭗ ﻧﯿﺰ ﺑﺴﺘﮕﯽ ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ دوران، دﻣﺎی ﮐﺎری و وﯾﺴﮑﻮزﯾﺘﻪ روﻏﻦ دارد. در اﯾﻦ ﻣﻮرد ﻧﯿﺰ ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺗﻮان ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز را در دور n=1450 rpm ،وﯾﺴﮑﻮزﯾﺘﻪ ν=36 cSt و دﻣﺎی ﮐﺎری t=50C° ، ﺑﺮ ﺣﺴﺐ KW ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯿﻨﻤﺎﯾﻨﺪ.

 

-8دﻣﺎی ﮐﺎری روﻏﻦ

ﺑﺮای آﻧﮑﻪ ﭘﻤﭗ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺘﻮاﻧﺪ دﺑﯽ ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز را ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻧﻤﺎﯾﺪ، دﻣﺎی روﻏﻦ در ﺣﺎل

اﻧﺘﻘﺎل ﺑﺎﯾﺪ در ﻣﺤﺪوده ﻣﺸﺨﺼﯽ ﻗﺮار داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ. اﯾﻦ ﻣﺤﺪوه ﺑﺮای روﻏﻦ ﻫﺎی ﻣﻌﺪﻧﯽ ﺑﯿﻦ

-20 ﺗﺎ +70 ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ.

 

-9درﺟﻪ وﯾﺴﮑﻮزﯾﺘﻪ

روﻏﻨﯽ ﮐﻪ ﭘﻤﭗ ﻣﯿﺘﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﻮﺛﺮ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻧﻤﺎﯾﺪ ﺑﺎﯾﺪ دارای درﺟﻪ ﭼﺴﭙﻨﺪﮔﯽ ﺑﺨﺼﻮﺻﯽ

ﺑﺎﺷﺪ. رﻧﺞ وﯾﺴﮑﻮزﯾﺘﻪ ﻣﻌﻤﻮل ﺑﺮای ﭘﻤﭗ ﻫﺎی دﻧﺪه ای ﺑﯿﻦ 5 ﺗﺎ 300 ﺳﺎﻧﺘﯽ اﺳﺘﻮک ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ.

 

-10ﻓﯿﻠﺘﺮاﺳﯿﻮن

ﺣﺪاﮐﺜﺮ اﺑﻌﺎد ذرات ﺧﺎرﺟﯽ ﮐﻪ اﺟﺎزه ورود ﺑﻪ ﭘﻤﭗ را دارﻧﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻮﺳﻂ ﯾﮏ ﻋﺪد ﻣﺸﺨﺺ

ﺷﻮد. ﺳﭙﺲ ذرات ﺑﺎ اﺑﻌﺎد ﺑﺰرﮔﺘﺮ از آن را ﺗﻮﺳﻂ ﻓﯿﻠﺘﺮ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺟﻤﻊ آوری ﻧﻤﻮد و ﻣﺎﻧﻊ ورود

آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﭘﻤﭗ ﺷﺪ. ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ اﺑﻌﺎد ذرات ﺧﺎرﺟﯽ ﮐﻪ اﺟﺎزه ورود ﺑﻪ ﭘﻤﭗ را دارﻧﺪ ﻣﻌﻤﻮﻻ

ﮐﻮﭼﮑﺘﺮ از 25µm ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ.

 

ﺑﺮﺧﯽ وﯾﮋﮔﯿﻬﺎی ﭘﻤﭙﻬﺎی ﺟﺎﺑﺠﺎﯾﯽ ﺛﺎﺑﺖ:

-1 در ﺻﻮرت ﺑﺴﺘﻪ ﺷﺪن ﮐﺎﻣﻞ ﺧﺮوﺟﯽ ﭘﻤﭗ ﺟﺎﺑﺠﺎﺋﯽ ﻣﺜﺒﺖ ﻓﺸﺎر ﺑـﻪ ﺻـﻮرت ﺗﺌﻮرﯾـﮏ ﺑـﻪ ﻣﻘﺪار ﺑﯽ ﻧﻬﺎﯾﺖ ﻣﯿﻞ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.

-2 ﺟﺮﯾﺎن ﺧﺮوﺟﯽ ﭘﻤﭗ ﺻﺮﻓﻨﻈﺮ از ﻧﺸﺘﯽ ﻫﺎی داﺧﻠﯽ ﺛﺎﺑﺖ اﺳﺖ.

-3 ﺑﻮاﺳﻄﻪ ﻟﻘﯽ ﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد ﺑﯿﻦ دﻧﺪاﻧﻪ ﻫﺎ و ﭘﻮﺳﺘﻪ ﻣﻘـﺪاری از روﻏـﻦ ﺑـﻪ ﺳـﻤﺖ ﻣﺠـﺮای ورودی ﻧﺸﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و ﺳﺒﺐ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﻣﻘﺪار ﺟﺮﯾﺎن واﻗﻌﯽ ﭘﻤﭗ از ﻣﯿﺰان ﺟﺮﯾـﺎن ﺗﺌـﻮری ﮐﻤﺘﺮ ﮔﺮدد. اﯾﻦ ﻧﺸﺘﯽ داﺧﻠﯽ، ﻟﻐﺰش ﭘﻤﭗ (pump slippage) ﻧﺎﻣﯿﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد و ﺑﺎ راﻧـﺪﻣﺎن ﺣﺠﻤﯽ (volumetric efficiency) ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد.

-4 ﺟﻬﺖ دوران ﭘﻤﭗ ﻣﻌﻤﻮﻻً ﺑﺎ ﯾﮏ ﻓﻠﺶ روی ﭘﻮﺳﺘﻪ ﭘﻤﭗ ﻣﺸﺨﺺ ﻣﯽ ﺷﻮد

 

ﺟﻬﺖ دروران

 

outlet Inlet

 

ﺟﻬﺖ ﺟﺮﯾﺎن

 

-5 ﭘﻮرت ورودی ﭘﻤﭗ ﻣﻌﻤﻮﻻً ﺑﺰرﮔﺘﺮ ﯾﺎ ﻣﺴﺎوی ﺧﺮوﺟﯽ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد.

-6 اﮔﺮ ﺧﺮوﺟﯽ ﭘﻤﭗ ﺑﻪ ﯾﮏ ﺷﯿﺮراه دﻫﻨﺪه وﺻﻞ ﺑﺎﺷﺪ و از آن ﻃﺮﯾﻖ ﺑﻪ ﻣﺨﺰن وﺻﻞ ﺷـﻮد، ﻫﻮای ورودی اﻣﮑﺎن ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ ﺗﺎ ﺑﻪ ﻣﺨﺰن راه ﯾﺎﺑﺪ. وﻟﯽ اﮔﺮ ﺧﺮوﺟﯽ آن ﺑـﻪ ﺷـﯿﺮ ﮐﻨﺘـﺮل

این مقاله هم بخوانید
پمپ پیستونی شعاعی

ﻓﺸﺎر ﺑﺮود، از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﭘﻤﭗ ﻫﺎی روﻏﻦ، ﮐﻤﭙﺮﺳﻮر ﺧﻮب ﻫﻮا ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ، اﻣﮑﺎن ﺧﺮوج ﻫﻮا ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد. ﺑﺮای ﺧﺮوج ﻫﻮا ﮐﺎﻓﯽ اﺳﺖ ﯾﮑﯽ از اﺗﺼﺎﻻت ﺧﺮوﺟﯽ ﭘﻤﭗ ﮐﻤﯽ ﺷﻞ ﺑـﺴﺘﻪ ﺷـﻮد ﺗـﺎ ﻫـﻮا ﺑﯿﺮون ﺑﺮود.

-7 وﯾﺴﮑﻮزﯾﺘﻪ ﺑﺎﻻ ﺳﺒﺐ ﮐﺎﻫﺶ ﻟﻐﺰش ﭘﻤﭗ (ﺑﺮﮔﺸﺖ ﺟﺮﯾﺎن) ﻣـﯽ ﺷـﻮد. در ﻧﺘﯿﺠـﻪ ﺑـﺎزده ﺣﺠﻤﯽ ﺑﻬﺒﻮدﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ وﻟﯽ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺰاﯾﺶ ﺑﺎر اﺻﻄﮑﺎﮐﯽ و ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯿـﺰان ﻣﮑـﺶ ﻣـﯽ ﺷﻮد.

 

ﭘﻤﭗ دﻧﺪه ای:

در ﭘﻤﭙﻬﺎی دﻧﺪه ای دوران ﯾﮑﯽ از ﭼﺮﺧﺪﻧﺪه ﻫـﺎ ﺑﻮﺳـﯿﻠﻪ ﺳﯿـﺴﺘﻢ ﻣﺤـﺮک ﺗـﺎﻣﯿﻦ ﻣﯿﮕـﺮدد. ﭘﻤﭙﻬﺎی دﻧﺪه ای ﺑﺪﻟﯿﻞ ﺑﺮﺧﻮرداری از ﻃﺮاﺣﯽ ﺳﺎده، اﺑﻌﺎد ﮐﻮﭼﮏ و ﻓـﺸﺮده و ﻗﯿﻤـﺖ ارزان ، در ﺳﯿﺴﺘﻤﻬﺎی ﻫﯿﺪروﻟﯿﮏ دارای ﻣﺼﺮف ﻋﺎم ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ.

 

ﭘﻤﭙﻬﺎی ﭘﯿﺴﺘﻮﻧﯽ

 

ﭘﻤﭙﻬﺎی ﭘﯿﺴﺘﻮﻧﯽ ﻣﺤﻮری ﺑﺎ ﻣﺤﻮر ﺧﻤﯿﺪه

در اﯾﻦ ﭘﻤﭙﻬﺎ دوران ﻣﺤﻮر ﻣﻮﺟﺐ رﻓﺖ و ﺑﺮﮔﺸﺖ ﭘﯿﺴﺘﻮن ﻫﺎ ﻣﯽ ﺷﻮد. ﻣﯿﻠـﻪ ﻫـﺎی ﭘﯿـﺴﺘﻮن ﺗﻮﺳﻂ ball & socket joints ﺑﻪ ﻓﻠﻨﺞ ﻣﺤﻮر ﻣﺤﺮک ﻣﺘﺼﻞ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﯾـﮏ اﺗـﺼﺎل ﯾﻮﻧﯿﻮرﺳـﺎل ﺑﻠﻮک ﺳﯿﻠﻨﺪر را ﺑﻪ ﻣﺤﻮر ﻣﺤﺮک ﻣﺮﺗﺒﻂ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ. ﺑﺎ ﺗﻐﯿﯿﺮ زاوﯾﻪ از ﺻﻔﺮ ﺗـﺎ 30 درﺟـﻪ دﺑـﯽ ﺧﺮوﺟﯽ ﭘﻤﭗ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ در اﻧﻮاع ﺟﺎﺑﺠـﺎﺋﯽ ﺛﺎﺑـﺖ ﻣﻌﻤـﻮﻻً در زواﯾـﺎی 23o ﯾـﺎ 300 ﻋﻤـﻞ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ. زاوﯾﻪ اﻧﺤﺮاف ﭘﻤﭗ ﭘﯿﺴﺘﻮﻧﯽ ﺑﺎ ﻣﺤﻮر ﺧﻤﯿـﺪه و ﺟﺎﺑﺠـﺎﺋﯽ ﻣﺘﻐﯿﯿـﺮ ﺑﻮﺳـﯿﻠﻪ ﻣﮑـﺎﻧﯿﺰم دﺳﺘﯽ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.

 

 

 

ﭘﻤﭗ ﭘﯿﺴﺘﻮﻧﯽ ﻣﺤﻮری ﺑﺎ : swash plate (ﺻﻔﺤﻪ زاوﯾﻪ ﮔﯿﺮ)

در اﯾﻦ ﻧﻮع ﭘﻤﭗ ﻫﺎ ﻣﺤﻮر ﺑﻠﻮک ﺳﯿﻠﻨﺪر و ﻣﺤﻮر ﻣﺤﺮک در اﻣﺘﺪاد ﺧﻂ ﻣﺮﮐـﺰی ﻗﺮاردارﻧـﺪ. ﺑﻪ ﻫﻨﮕﺎم ﭼﺮﺧﺶ ﺑﻠﻮک ﺳﯿﻠﻨﺪر، ﭘﯿﺴﺘﻮﻧﻬﺎ ﺑﺪﻟﯿﻞ ﭘﯿﺮوی از وﺿﻌﯿﺖ ﺻﻔﺤﻪ زاوﯾﻪ ﮔﯿـﺮ ﺣﺮﮐـﺖ رﻓﺖ و ﺑﺮﮔﺸﺘﯽ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.

در ﻧﻮع ﺟﺎﺑﺠﺎﯾﯽ ﻣﺘﻐﯿﺮ وﺿﻌﯿﺖ ﺻﻔﺤﻪ زاوﯾﻪ ﮔﯿﺮ ﺑﻮﺳﯿﻠﻪ ﻣﮑﺎﻧﯿﺰم ﻫﺎی دﺳﺘﯽ ، ﺳﺮوو ﮐﻨﺘـﺮل و ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺟﺒﺮان ﮐﻨﻨﺪه ﻓﺸﺎر ﺗﻨﻈﯿﻢ ﻣﯽ ﮔﺮدد. ﺣﺪاﮐﺜﺮ زاوﯾﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺻﻔﺤﻪ زاوﯾﻪ ﮔﯿﺮ 17.50

اﺳﺖ.

Variable displacement axial piston pump of swash plate

design, for hydrostatic closed circuits

 

 

 

0/5 (0 نظر)
0 0 رای ها
امتیازدهی به مقاله
قبلی

هیدرولیک چیست؟

بعدی

انتخاب پمپ مناسب

0 0 رای ها
امتیازدهی به مقاله
اشتراک در
اطلاع از
guest
0 نظرات
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها
سبد خرید فروشگاه
ورود

هنوز حسابی ندارید؟

ایجاد یک حساب کاربری